BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM)

 

Faaliyet Raporları

• Ağustos 2008 - Aralık 2010 Çalışma Raporu

• Aralık 2011 - Temmuz 2012 Çalışma Raporu

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

2016-2017

I-C-6

Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

1-Bilimsel /Sanatsal Üretime İlişkin Faaliyetler:

Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Geliştirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi    Çalışması: Avrupa Birliği desteği ve  “Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneğinin - CEİD” işbirliği ile eğitim, sağlık, istihdam, kadınların siyasete ve karar alma süreçlerine katılımı gibi 10 tematik alanda yürütülen bir çalışma olup BÜKÇAM “sağlık” tematik alanını incelemektedir. Bu incelemede toplumsal cinsiyet eşitliği ve sağlık bağlamında uluslar arası normlar ve standartlar incelenerek, bu paralelde ulusal durum değerlendirilmekte ve konu ile ilgili “izleme göstergeleri” geliştirilerek Türkiye’de kullanılmasına ilişkin yol haritası oluşturulmaktadır. Çalışmanın bu aşaması halen devam etmekte olup, çalışmayı BÜKÇAM adına, Prof.Dr. Ayşe Akın ve Psk. Ezgi Türkçelik yürütmektedir. Projenin temel çıktıları; 1) On tematik alanda mevcut durumu cinsiyet eşitliği çerçevesinde ortaya koyacak, izleme göstergeleri geliştirecek, cinsiyet ve hak temelli örgütlerin kullanabileceği raporların hazırlanması 2) Cinsiyet odaklı sivil toplum kuruluşlarının, kamunun ve belediyelerin cinsiyet temelli izleme kapasitelerinin artırılması, hak temelli izleme yapan örgütlerin cinsiyet eşitliği bakış açısını izleme çalışmalarına katmaları 3) Cinsiyet Eşitliği İzleme Merkezinin kurulması 4) Yerel ölçekte, proje uygulama bölgelerinde ve ulusal ölçekte cinsiyet eşitliği eylem planlarının oluşturulması olarak planlanmıştır.

Kadına Yönelik Şiddetle (KYŞ) Mücadelede Koruma ve Destek İzleme ve Değerlendirme Projesi: Önceki yıllarda Ankara, Düzce, Nevşehir ve Kırşehir illerinde BÜKÇAM işbirliği ile yürütülmüş olan KYŞ’le mücadele çalışmalarının, ilgili sektörler tarafından yürütülme durumu, işbirliği mekanizmalarının devamı ve kullanımı gibi konularda bir “izleme ve değerlendirme” çalışması yürütülmekte olup çalışmada bütün BÜKÇAM ekibi yer almaktadır.

2-Öğrenmeyi Mükemmelleştirmeye yönelik Faaliyetler:

BÜKÇAM’da görevli olan öğretim elemanları Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın da akademik kadrosunda yer almakta ve Merkezin ilgi alanlarındaki bilgi ve deneyimi eğitim ve akademik çalışmalarla sürdürmektedirler.

Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddet Dersi (TIP099): Üniversitenin tüm bölümlerinden katılıma açık olup Prof. Dr. Ayşe Akın ve Öğr. Gör. Ezgi Türkçelik tarafından 2012-2013 öğretim yılı Bahar yarıyılından itibaren verilmektedir.  Dersin amacı öğrencilerde toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak, bu alanda Türkiye’de ve dünyadaki gelişmelerden haberdar olmaları ve bu konuda savunuculuk yapmaları konusunda teşvik etmektir. 2016 – 2017 öğretim yılı Güz ve bahar dönemlerinde 30’ar öğrenci derse katılmıştır.

Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı ve Kadın Sağlığı Dersi: BÜKÇAM Müdürü,  Prof. Dr. Ayşe Akın Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencilerine ve Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencilerine “Toplumsal cinsiyet ayırımcılığı ve kadın sağlığı” başlıklı derslerini ilgili üniversitelerin talepleri doğrultusunda sürdürmektedir.  

Aile Planlaması Danışmanlığı ve RİA Uygulama Sertifika Kursu: Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla fakültemiz son sınıf öğrencilerine yönelik olarak “Aile Planlaması Sertifika Kursu” düzenlenmektedir.  Kursun 5 günlük teorik bölümü,  Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun olarak, yeterliğe dayalı, katılımcı eğitim teknikleri kullanılarak BÜKÇAM ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı ekibi tarafından yürütülmekte, bu süre içinde Türkiye’de mevcut olan tüm kontraseptif yöntemlerle ilgili eğitim verilmekte, model üzerinde RİA uygulaması yaptırılmaktadır. Model üzerindeki uygulamada yeterli olan öğrenciler Sağlık Bakanlığı AP Eğitim Merkezlerinde eğiticiler gözetiminde hasta üzerinde uygulama yaparak kursu tamamlamaktadır.  2016-2017 ders yılında 5 AP kursu açılmış ve 52 öğrenci teorik ve pratik eğitimlerini tamamlayarak sertifika almıştır.

3-Toplumun Gereksinimlerine Yanıt Vermeye Yönelik Faaliyetler:

10 Mart 2017 tarihinde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” çerçevesinde “Sosyal Politikalar ve Kadın Hakları” konulu panel düzenlenmiştir.   

5-9 Aralık 2016 tarihleri arasında Azerbaycan’da Sığınma Evi personelinin eğitimi konusunda danışmanlık yapılmış ve eğitim programı yürütülmüştür.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ankara İli Eylem Planının geliştirilmesi için düzenlenen toplantılara katkı sağlanmıştır. BÜKÇAM, İl Eylem Planı Eğitim Komisyonunda görev almıştır.

Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nce düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ankara Koordinasyon Kurulu periyodik toplantılarına katılım sağlanmıştır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca yürütülen Çocuk Yaşta Evliliklerin Önlenmesi Ulusal Eylem Planı çalışmalarına katkı sağlanmıştır.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Ayşe Akın, Dünya Sağlık Örgütü Toplumsal Cinsiyet Danışma Kurulu (Gender Advisory Board)’nun başkanlığını yürüterek “Sağlık Programlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması” toplantısına katılmıştır. Ayrıca “Sağlık Programlarının Bilimsel ve Teknik Yönünün Niteliği” konusunun tartışıldığı DSÖ Bilimsel-Teknik Komite toplantısına ve Kadın Sağlığı Üreme Sağlığında Araştırma Öncelikleri toplantısına katılım sağlamıştır.

Erzincan’da “Gençlerin Sağlığı ve Olası Sağlık Riskleri”, “Adölesan Dönemi Sağlık, Beslenme ve Hijyen” ve “Kadın Sağlığı Sorunları ve Erken Tanının Önemi” başlıklı üç konferans verilmiştir.

Kanal B’de yayınlanan çeşitli programlarda Göçmenlerin Sağlık Sorunları, Besin Zehirlenmeleri, Türkiye’de Aile Planlaması ve Nüfus Politikaları konuları ele alınmıştır.

 

 

Düzenlenen Ulusal Bilimsel Konferans , Seminer, Panel v.b. Faaliyetlerin sayısı

 

Düzenlenen Uluslararası Bilimsel Konferans , Seminer, Panel v.b. Faaliyetlerin sayısı

 

Kurum Çalışanları ve öğrencileri için yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı

 

Yıl İçinde verilen kurs sayısı

 

Yıl İçinde verilen Eğitim sayısı

 

Topluma yönelik yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı

 

Yıl Boyunca Yapılan Diğer Etkinlik Sayısı

 

 Foto Galeri:
Gösterilecek galeri bilgisi yok..